TIN TỨC > HOẠT ĐỘNG HỘI
Bản in
Danh sách Hội viên đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo
Tin đăng ngày: 28/1/2015 - Xem: 3780
 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN HỘI DNN&VTỈNH NGHỆ AN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

( Đăng ký ủng hộ tết vì người nghèo )

TT

Họ và tên

Đơn vị

Địa chỉ

Ủng hộ bằng tiền

( đồng)

Ủng hộ bằng hiện vật

1

Th¸i H­¬ng

Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á

Đường  Nguyễn Thái Học, TP. Vinh

3.000.000.000 đồng

 

2

Tr­¬ng V¨n HiÒn

Tæng C«ng ty Cæ ph©ng vËt t­ N«ng nghiÖp nghÖ an

Sè 98, §­êng NguyÔn Tr­êng Té, Thµnh Phè Vinh,  NghÖ an

 

70 tấn gạo = 1.050.000.000 đồng)

3

 

Phạm Đình Hạnh

 

Công ty TNHH Hòa Hiệp

Số 104 - Nguyễn Sinh Sắc -TP Vinh - Nghệ An

 

300.000.000 đồng

 

4

 

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Đường Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh

150.000.000 đồng

 

5

Nguyễn Trọng Long

Công ty CP Xây Dựng Tân Nam

Lô 5A, 5B Khu đô thị mới, Đại Lộ LeeNin, TP.Vinh

100.000.000 đồng

 

6

NguyÔn §×nh Sinh

C«ng ty CP AUTOR  NghÖ An

L« 14, khu CN Nghi Phó,  TP Vinh, NghÖ An

30.000.000 ®ång

 

7

 

Công ty TNHH 1 TV Cấp nước Nghệ An

Đường Phan Đăng Lưu, TP.Vinh

25.000.000 đồng

 

8

Thái Đại Phong

Công ty TNHH Đứcc Phong

 

25.000.000 đồng

 

9

Nguyễn Thủ Thường

Công ty TNHH Hoa Thường

Số 165 , Đường Nguyễn Sinh Sắc, TP.Vinh

 20.000.000 đồng

 

10

NguyÔn ThÞ Thanh Xu©n

C«ng ty TNHH Xu©n Th­¬ng

32, NguyÔn Sü S¸ch, khèi Yªn Phóc A, ph­êng H­ng B×nh, TP Vinh, NghÖ An

 

ủng  hộ chăn ấm trị giá: 20.000.000 đồng)

11

 

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

100, Đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Vinh

 

Ủng hộ sản phẩm dệt may ( trị gia: 20.000.000 đồng)

12

 

Công ty CP Xăng Dầu Nghệ An

Số 4, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Thành Phố Vinh

15.000.000 đồng

 

13

Nguyễn Viết Phượng

Công ty CP Dệt Hồng Loan

Số 83, Đường Đinh Lễ,P.Hưng Dũng,TP.Vinh

 

Đã ủng hộ quần áo ( trị giá: 15.000.000 đồng)

 

TrÇn ThÞ HuÖ

C«ng ty TNHH tin häc Thµnh T©m

87, NguyÔn ThÞ Minh Khai, ph­êng Lª Mao, TP Vinh

10.000.000 đồng

 

14

Nguyễn Đức Tuyến

C«ng ty CP X©y dùng Ph¶ Ngäc

Ngõ 136, Đường Tuệ Tĩnh, Sè 8, Ngâ 10B, §ư­êng TuÖ TÝnh, TP.Vinh

 

5.000.000 đồng

 

 

15

 

NguyÔn Ngäc H¶i

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i X©y dùng Ngäc H¶i

Sè 52, Lý th­êng kiÖt, ph­êng Lª Lîi, TP Vinh, NghÖ An

5.000.000 ®ång

 

16

NguyÔn TiÕn §Þnh

Gi¸m ®èc-  Cty TNHH SX t«n&s¾t thÐp

Quốc Lộ 1A, Xãm 18, x·  Nghi Liªn, TP Vinh, tØnh NghÖ An

4.000.000®ång

 

17

 

Công ty CP Giống cây trồng Nghệ An

Đường Nguyễn Trãi, TP.Vinh

4.000.000 đồng

 

18

U«ng ThÞ §iÓm

Công ty CP SX hµng tiªu dïng XK

L« sè 63, §­êng Lª Hu©n, TP.Vinh,  tØnh NghÖ An

3.000.000 đồng

 

19

   

  Hå ThÞ T©n

 

Công ty Cổ Phần SXTM Quyết Thành

( KS Quyết Thành)

Số 174, Đường Nguyễn Du, TP.Vinh , Nghệ  An

2.000.000 ®ång

 

 

20

Lª §×nh Lôc

DNTN c¬ giíi vËn t¶i Lôc V©n

96, NguyÔn Du, TP Vinh, NghÖ An

 2.000.000 ®ång

 

21

 

Lª M¹nh Hïng

C«ng ty CPDV b¶o vÖ  INVICO

Tầng 10, TòaB, Tòa Nhà Dầu Khí Nghệ An, Số 07, Đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

1.500.000 ®ång

 

22

Thái Văn Bình

Công ty CP VINA Hoa Trang

Số 3, Đường Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, Nghệ An

1.000.000 đồng

 

23

NguyÔn Träng ThÞnh

C«ng ty CPS ¶n xuÊt vµ Th­¬ng M¹i Long B×nh

L« 12, khu CN Nghi Phó, TP Vinh, NghÖ An

1.000.000 ®ång

 

24

TrÇn ThÞ Minh Th¶o

C«ng ty CP X©y dùng vµ Th­¬ng m¹i Hïng Th¶o

TÇng 2, sè 183,  Ng« §øc KÕ, TP Vinh, NghÖ An

Sè 6, D­¬ng V¨n Nga,

 

1.00.000. ®ång

 

 

Tổng cộng:

3.683.000.000 ®ång

1.105.000.000 ®ång

 

Tổng số tiền: ủng hộ tiền mặt , vật chất trị giá:

4.788.000.000 đồng ( bốn tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu đông)

 

 Tổng hợp chung Doanh nghiệp Đăng ký ủng hộ cụ thể:

  • Một số Doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt chuyển tiền qua văn phòng Hội DNN&V tỉnh Nghệ An: 00.000 đồng.( Hai mươi triệu năm trăm ngìn đồng )
  • Một số Doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt: 683.000.000đồng( Ba tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu đồng)
  • Một số DN ủng hộ bằng vật chất trị giá: 105.000.000 đồng ( một tỷ một trăm linh năm triệu đồng )

TM/ BCH HỘI DNN&V NGHỆ An

                                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                                                                Phan Thanh Miễn

 

Tin tức khác:
Doanh nhân văn hóa Trần Thị Toàn (2/12/2014)
Huyện Yên Thành tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (2/12/2014)
Đầu cơ làm giá: Từ thịt lợn đến… vàng ròng (2/12/2014)
Nhà đất ế, sàn giao dịch BĐS đóng cửa hàng loạt (2/12/2014)
Sử dụng Nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải trả phí không dưới 1 tỷ đồng/năm (2/12/2014)
Vốn trên 500 tỉ đồng mới được gọi là “tập đoàn” (2/12/2014)
Đại hội đại biểu Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An khóa II (2/12/2014)
Đại hội lần thứ II thành công tốt đẹp (2/12/2014)
Chào mừng sự kiện Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản nhân loại (2/12/2014)
Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào KKT Đông Nam (17/12/2014)
Tập huấn và hội nghị tổng kết cuối năm 2014 (28/1/2015)
INVICO - thương hiệu lớn của dịch vụ vệ sĩ bảo vệ chuyên nghiệp (28/1/2015)
Danh sách Hội viên đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo (28/1/2015)
Tham quan Nhà máy Sữa TH (7/2/2015)
Chương trình " tết vì người nghèo " (13/2/2015)
 
VIDEO CLIPS
Video
Bí quyết thông minh và khôn ngoan
Bài học kinh doanh: Phải biết bán hàng để thành công
Solar Nghệ An là địa chỉ tin cậy lắp đặt điện mặt trời
Nhà xe Nghệ An cho thuê xe từ 4 đến 54 chỗ
INVICO - thương hiệu lớn của dịch vụ vệ sĩ bảo vệ chuyên nghiệp
Chào mừng sự kiện Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản nhân loại
DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 3 | Tất cả: 837.863
 
  Home | Giới thiệu | Tin tức | Thông tin Doanh nghiệp | Diễn đàn doanh nghiệp | Liên hệ | Hình ảnh  
 
HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGHỆ AN
Địa chỉ: Tòa nhà Điện lực thành phố Vinh, Số 07, Đ. LêNin, TP.Vinh, Nghệ An
Tel:  02388909225, Di động: 0916811895 
Email: hoidnnghean@gmail.com - Website: http://dnnghean.com
Chat hỗ trợ
Chat ngay

02388909225